• Wartakanlah Injil kepada segala makhluk.
  Mrk 16:15

 • 你们往普天下去, 向一切受造物宣传福音
  谷 16:15

 • Everything is possible by the power of the Holy Spirit’s Grace.
  St Arnold Janssen

 • Segala sesuatu menjadi mungkin dalam kekuatan karunia Roh Kudus.
  St. Arnold Janssen

 • 我当传教士不是为主牺牲,而是上主给我的最大恩赐
  圣福若瑟神父

 • Với sức mạnh Ân Huệ của Chúa Thánh Thần, Mọi việc đều có thể được.
  St Arnoldus Janssen

 • Preach the Gospel to the whole creation./Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo
  Mk 16:15

 • There are many different gifts, but it is always the same Spirit.
  1 Cor 12:4

 • And the Word became flesh and lived among us.
  Jn 1:14

 • Let the word of Christ, in all its richness, find a home with you.
  Col 3:16

 • To proclaim the Good News is the first and greatest act of love of neighbour.
  St Arnold Janssen

 • 传扬天国福音是第一且最大的爱近人行动
  圣杨生•爱诺德神父

 • Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí/
  1 Cor. 14:4

 • 圣言成了血肉,寄居在我们中间
  若 1:14

 • Ada rupa-rupa karunia, tetapi Roh satu
  1 Kor 12:4

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Wednesday, 08 August 2018 18:20

Video - What is a vocation?

 

Bosco vocations 2018 150What is a vocation? 

In this video to mark Vocations Awareness Week, Fr Bosco Son SVD and Fr Henry Adler SVD explore the different vocations of marriage, single life, and religious life.

 

 

Media

donate btn 468