• Wartakanlah Injil kepada segala makhluk.
    Mrk 16:15

  • 你们往普天下去, 向一切受造物宣传福音
    谷 16:15

  • Everything is possible by the power of the Holy Spirit’s Grace.
    St Arnold Janssen

  • Segala sesuatu menjadi mungkin dalam kekuatan karunia Roh Kudus.
    St. Arnold Janssen

  • 我当传教士不是为主牺牲,而是上主给我的最大恩赐
    圣福若瑟神父

  • Với sức mạnh Ân Huệ của Chúa Thánh Thần, Mọi việc đều có thể được.
    St Arnoldus Janssen

  • Preach the Gospel to the whole creation./Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo
    Mk 16:15

  • There are many different gifts, but it is always the same Spirit.
    1 Cor 12:4

  • And the Word became flesh and lived among us.
    Jn 1:14

  • Let the word of Christ, in all its richness, find a home with you.
    Col 3:16

  • To proclaim the Good News is the first and greatest act of love of neighbour.
    St Arnold Janssen

  • 传扬天国福音是第一且最大的爱近人行动
    圣杨生•爱诺德神父

  • Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí/
    1 Cor. 14:4

  • 圣言成了血肉,寄居在我们中间
    若 1:14

  • Ada rupa-rupa karunia, tetapi Roh satu
    1 Kor 12:4

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image