• Wartakanlah Injil kepada segala makhluk.
  Mrk 16:15

 • 你们往普天下去, 向一切受造物宣传福音
  谷 16:15

 • Everything is possible by the power of the Holy Spirit’s Grace.
  St Arnold Janssen

 • Segala sesuatu menjadi mungkin dalam kekuatan karunia Roh Kudus.
  St. Arnold Janssen

 • 我当传教士不是为主牺牲,而是上主给我的最大恩赐
  圣福若瑟神父

 • Với sức mạnh Ân Huệ của Chúa Thánh Thần, Mọi việc đều có thể được.
  St Arnoldus Janssen

 • Preach the Gospel to the whole creation./Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo
  Mk 16:15

 • There are many different gifts, but it is always the same Spirit.
  1 Cor 12:4

 • And the Word became flesh and lived among us.
  Jn 1:14

 • Let the word of Christ, in all its richness, find a home with you.
  Col 3:16

 • To proclaim the Good News is the first and greatest act of love of neighbour.
  St Arnold Janssen

 • 传扬天国福音是第一且最大的爱近人行动
  圣杨生•爱诺德神父

 • Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí/
  1 Cor. 14:4

 • 圣言成了血肉,寄居在我们中间
  若 1:14

 • Ada rupa-rupa karunia, tetapi Roh satu
  1 Kor 12:4

Download Our App

Search for
'Divine Word Missionaries AUS'

apple 190

google 190

microsoft 190

Upcoming Events

30 Nov
Revelation Bible Study Group
Date 30.11.21 7:00pm - 8:30pm
2 Dec
Genesis Bible Study Group
02.12.21 6:00pm - 9:00pm
4 Dec
Micah Bible Study Group
04.12.21 1:30pm - 4:30pm
5 Dec
Macquarie Fields Bible Study Group
05.12.21 1:30pm - 4:30pm

donate btn 468